Business Booster Licenční podmínky

Obsah licenčních podmínek

1. Úvodní ustanovení

Společnost Expanzia s.r.o., IČ: 24760111, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Spálená 97/29, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 172051 (dále jen „Provozovatel datového prostředí“) především poskytuje Uživatelům datové prostředí označené jako Business Booster. Vztah Provozovatele datového prostředí s Uživateli se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále rovněž „Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky pro užívání Služby, které jsou obvykle umístěny na webových serverech provozovatele datového prostředí, vztahujících se k této službě, jakož i platným ceníkem.

2. Definice

2.1. Provozovatel datového prostředí

Provozovatel datového prostředí označeného jako Business Booster je obchodní společnost Expanzia s.r.o., IČ: 24760111, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Spálená 97/29, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 172051 (dále jen „Provozovatel datového prostředí“).

2.2. Uživatel

Uživatelem datového prostředí označeného jako Business Booster (dále již jen „Uživatel“) je každá fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba, která v souladu s těmito Podmínkami provedla Registraci k využívání datového prostředí označeného jako Business Booster (dále již jen „Registrace“) a využívá služby v rámci poskytovaného datového prostředí označeného jako Business Booster, a to v podobě marketingového systému, který obsahuje systém pro správu obchodních kontaktů (CRM systém) a nástroje pro vytváření cílených kampaní, tzv. databázový marketing, neboli direct marketing či přímý marketing, případně jiné služby, vyhlásí-li tak Provozovatel datového prostředí (dále již jen „Služby“).

2.3. Třetí osoba

Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od Provozovatele datového prostředí a Uživatele.

2.4. Služby

Službami se rozumí především poskytování datového prostředí označeného jako Business Booster, jakož i poskytování dalších služeb, vyhlásil – li je Provozovatel datového prostředí především na webových stránkách Provozovatele datového prostředí ( www.businessbooster.cz ), případně na jiných serverech jím provozovaných a za podmínek tam rovněž uvedených, a to jako nabídku svých služeb.

2.5. Užívání služeb

Užíváním služeb se rozumí využívání všech služeb a poskytovaných programů, ke kterým se Uživatel registroval, za ně Provozovateli služeb zaplatil, a tak projevil vůli je užívat.

2.6. Obsah Služeb

Obsah Služeb představuje souhrn Obsahu Provozovatele datového prostředí a obsahu Uživatele.

2.6.1. Obsah Provozovatele datového prostředí

Obsahem Provozovatele datového prostředí se rozumí zejména veškeré materiály, informace, data a díla (vč. děl autorských) předkládané Provozovatelem datového prostředí jako součást Služeb, která vytvářejí funkční rámec Služeb (formu) a jejich náplň (obsah) a dále údaje o Uživatelích, poskytnutých Uživateli při provedení Registrace.

2.6.2. Obsah Uživatele

Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) zasílané Uživatelem v souvislosti s Užíváním Služeb jako textu a dále osobní či jiné údaje o Třetích osobách, které do datového prostředí označeného Business Booster zadává Uživatel.Konkrétní obsah jednotlivých služeb a poskytovaných programů je specifikován na webových stránkách Provozovatele datového prostředí ( www.businessbooster.cz ), případně na jiných serverech jím provozovaných.

2.7. Uživatelský účet

Uživatelský účet vzniká úspěšnou Registrací a obsahuje parametry Užívání služeb (např. uživatelské jméno, zvolenou emailovou adresu, nastavení Služeb apod.).

3. Registrace uživatele

3.1. Registrace

Pro Užívání Služeb je nezbytné provedení Registrace. Užívání Služby podléhá povinné Registraci a zaplacení Služby podle ceníku zveřejněného na webových stránkách Provozovatele datového prostředí ( www.businessbooster.cz ),), případně na jiných serverech jím provozovaných, přičemž souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a ceníkem je udělen Uživatelem v okamžiku, kdy došlo k Registraci. Uživatel je v takovém případě povinen se s těmito Podmínkami a ceníkem seznámit a vyslovuje s těmito Podmínkami a ceníkem souhlas. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami či ceníkem nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb a neprovádět Registraci.

3.2. Registrační formulář

Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře.

3.3. Registrační proces

Registrace se provádí na webové stránce příslušné k dané Službě, kde je přesně popsán registrační proces. Zpravidla se jedná o webové stránky Provozovatele datového prostředí ( www.businessbooster.cz ), případně o jiné servery jím provozované.

3.4. Registrační údaje

Při Registraci je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označené za povinné (dále jen „Povinné osobní údaje“). Bez poskytnutí Povinných osobních údajů není možné dokončit Registraci a Užívat Služby Provozovatele datového prostředí. Ostatní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně. Poskytnuté údaje může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Provozovatel datového prostředí má ohledně těchto osobních údajů postavení správce osobních údajů s právy a povinnostmi stanovenými zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány elektronicky na bázi datového prostředí Business Booster, Uživatel souhlasí s otevřeným shromažďováním jeho všech osobních údajů, které při Registraci zadal, a to jen pro své účely obchodní, marketingové i informační, po dobu deseti let ode dne Registrace, případně do dřívější doby, budou- li tak tyto osobní údaje Uživatelem vymazány z datového prostředí na základně aplikace jeho žádosti o výmaz těchto osobních údajů z datového prostředí, s otevřeným zpracováním osobních pro účely obchodní, marketingové, informační. To neplatí v případě Povinných osobních údajů, které musí být shromažďovány, zpracovávány a využívány po celou dobu po kterou trvá Registrace a užívání příslušné služby. Uživatel Registrací uděluje souhlas s tím, že se ke stejnému okamžiku stává správcem osobních údajů s právy a povinnostmi ve smyslu § 5 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, co se týče osobních dat Třetích osob, která zadává do datového prostředí, přičemž si je vědom toho, že osobní údaje Třetích osob musí být poskytovány pouze se souhlasem těchto Třetích osob. Provozovatel datového prostředí nemá přístup k těmto ukládaným údajům Uživatele, nekontroluje je, neshromažďuje je, nezpracovává je a jakkoliv je nevyužívá. Za obsah vkládaných osobních údajů, které se netýkají Uživatele osobně, neodpovídá Provozovatel datového prostředí, nýbrž Uživatel.

3.5. Vznik smluvního vztahu

Okamžikem dokončení Registrace (resp. obdržením potvrzení o úspěšném dokončení Registrace), a současně i zaplacením příslušné ceny za Služby dle ceníku, je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem datového prostředí, který se řídí těmito Podmínkami. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením Registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, ceníkem Provozovatele datového prostředí a výslovně akceptuje veškerá ustanovení Všeobecných smluvních podmínek, jakož i ceníku a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená.

3.6. Uživatelský účet

Dokončením Registrace je Uživateli založen Uživatelský účet.

3.7. Práva k ochranným známkám a jinému duševnímu vlastnictví

Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto Všeobecných smluvních podmínek není oprávněn užívat obchodní firmu Provozovatele datového prostředí, jeho ochranných známek, log, doménových jmen ani žádných jiných označení a obchodních prvků Provozovatele datového prostředí.

3.8. Úprava licence k Obsahu Uživatele ve prospěch Provozovatele datového prostředí

Pokud Uživatel v souvislosti s využíváním Služby předá Provozovateli datového prostředí Obsah Uživatele, pak platí, že se jedná pouze o uložení dat Uživatele (Obsahu Uživatele), která však nemůže Poskytovatel datového prostřední užít jinak než za účelem správy dat, jejich údržby, rekonvalescence a za účelem zajištění a stabilizace bezpečnosti datového prostředí.

3.9. Úplata

Využívání Služeb Uživatelem je poskytováno za úplatu.

Cena za Služby se řídí ceníkem. Ceník je zveřejněný na webových stránkách Provozovatele datového prostředí ( www.businessbooster.cz ), případně na jiných serverech jím provozovaných. Zaplacení ceny za Služby jsou předpokladem pro jejich využívání.

3.10. Zásady chování Uživatele

3.10.1. Porušování právních předpisů

Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služeb a souhlasí s tím, že Služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly používání Služeb Provozovatele datového prostředí a jeho oprávněnými zájmy, těmito Podmínkami, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.

3.10.2. Respektování práv

Uživatel je povinen vždy respektovat práva Provozovatele datového prostředí a Třetích osob, zejména při nakládání osobních údajů, autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.

3.10.3.Uživatel zejména nesmí:

3.10.4. Uživatel nesmí ukládat

Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat Provozovateli datového prostředí k uložení do Datového prostředí Obsah Uživatele, který zejména:

3.10.5. Sankce

V případě, že Uživatel užívá kteroukoli Službu Provozovatele datového prostředí v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, má Provozovatel právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit Obsah Uživatele, nebo zrušit či zablokovat Uživatelský účet. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení zákazů může vést ke shora uvedeným následkům včetně zrušení Uživatelského účtu, a to bez náhrady.

4. Obchodní sdělení a reklama

4.1. Reklama v rámci Služeb

Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“). Tato reklama se může týkat Obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací.

 1. Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje Provozovatel datového prostředí a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.
 2. Reklama představuje Obsah Třetích osob, a Provozovatel datového prostředí proto žádným způsobem neodpovídá za obsah reklamy. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že Provozovatel datového prostředí neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli, v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.

4.2. Obchodní sdělení

Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlasí s tím, že Provozovatel datového prostředí je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení, obsahující zejm. informace o novinkách Služeb a o dalších produktech a službách Provozovatele datového prostředí či Třetích osob.

4.3. Souhlas se shromažďováním a zpracováním údajů

Osobní údaje budou počínaje dnem 25. 5. 2018 zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 – (dále jako „GDPR“). Uživatel tímto uděluje souhlas Provozovateli datového prostředí, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovával tyto osobní údaje: jméno, příjmení, název společnosti, stát, telefonní číslo a e-mail, které je nutné zpracovat za účelem Registrace. Tyto údaje budou Provozovatelem datového prostředí zpracovány po celou dobu, po kterou trvá smluvní vztah mezi provozovatelem datového prostředí a uživatelem a dále 3 roky ode dne skončení tohoto vztahu. S výše uvedeným zpracováním Uživatel uděluje svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Provozovatele datového prostředí, jako Správci (osobních dat).

Zpracování osobních údajů je prováděno Provozovatelem datového prostředí, osobní údaje však pro tohoto Správce (osobních dat) mohou zpracovávat i zpracovatel – společnost Wedos Internet, a.s.. IČ: 28115708.

Uživatel bere na vědomí, že má právo:

 1. vzít souhlas kdykoliv zpět
 2. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 3. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 4. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 5. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů a absolutní zapomnění
 6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Provozovatele datového prostředí, jako Správce (osobních dat) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Odpovědnost za vady služby

5.1. Záruka za poskytované služby

Služby poskytované Provozovatelem datového prostředí Uživateli jsou poskytovány „tak jak jsou“. Provozovatel poskytuje Uživateli záruky ohledně užívání Služeb, k Obsahu Provozovatele a ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. Zejména Uživateli zaručuje, že:

 1. Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu,
 2. Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb,
 3. Služby budou poskytovány bez chyb.

5.2. Odpovědnost podle zvláštních předpisů

Provozovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zásadně neodpovídá za obsah Obsahu Uživatele.

5.3. Odškodnění

Uživatel se zavazuje odškodnit Provozovatele datového prostředí za veškerou újmu (majetkovou či nemajetkovou), která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.

6. Souhlas s podmínkami

6.1. Souhlas s Podmínkami

Každý z Uživatelů je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmito Podmínkami, jakož i s platným ceníkem, kterým se poskytování Služby řídí a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas s Podmínkami a s ceníkem lze vyjádřit buď přímo kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas se zněním těchto Podmínek. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.

6.2. Změny a účinnost změn Podmínek

6.2.1. Změny podmínek

Provozovatel datového prostředí je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Změnu Podmínek sdělí Provozovateli datového prostředí Uživateli.

6.2.2. Účinnost změn Podmínek

Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Provozovatelem datového prostředí, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje kliknutí buď na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek, nebo pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Provozovatelem datového prostředí jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb po datu určeném Provozovatelem datového prostředí jako datum účinnosti změny Podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání některé ze Služeb přede dnem účinnosti těchto Všeobecných smluvních podmínek a nadále na základě původní registrace Užívá Služby, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Všeobecných smluvních podmínek a má se za to, že provedl Registraci ve smyslu těchto Podmínek.

7. Zásady ochrany osobních údajů

7.1. Ochrana citlivých údajů

Vaše soukromí a bezpečnost dat jsou pro nás klíčové. Pro ochranu citlivých údajů našich uživatelů používáme následující mechanismy:

7.2. Sdílení, předávání a zpřístupnění dat třetím stranám

Zavazujeme se, že vaše data nebudeme sdílet, předávat ani zpřístupňovat třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu, s výjimkou následujících situací:

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Komunikace

Veškerá komunikace mezi Provozovatelem datového prostředí a Uživatelem může být uskutečňována buď písemně (v případě Provozovatele datového prostředí doručením na adresu sídla Provozovatele datového prostředí a v případě Uživatele doručením na poštovní adresu uvedenou uživatelem při Registraci nebo na poštovní adresu, kde se Uživatel zdržuje), elektronicky (v případě Provozovatele doručením přes kontaktní formulář na webových stránkách www.businessbooster.cz/kontakt a v případě Uživatele na emailovou adresu uvedenou při Registraci). Komunikace ze strany Provozovatele datového prostředí ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Provozovatel datového prostředí uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Provozovatele datového prostředí (například v případě oznámení změny těchto Podmínek), a to zpravidla na www.businessbooster.cz. Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma. Ústní komunikace mezi Provozovatelem datového prostředí či Uživatelem se může uskutečňovat prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím obdobných služeb umožňujících dálkový přenos hlasu (v případě Provozovatele zejména prostřednictvím telefonních čísel uvedených na stránkách www.businessbooster.cz/kontakt a v případě Uživatele prostřednictvím telefonního čísla uvedeného při Registraci).

8.2. Rozhodné právo a kolizní normy

Tyto Podmínky jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Provozovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v souvislosti se Službami se řídí právním řádem České republiky.

8.3. Řešení sporů

Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se Službami, budou s konečnou platností rozhodnuty v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky. Místně příslušným soudem je obvodní soud pro Prahu 4 (ve věcech patřících do věcné příslušnosti okresního soudu) nebo Městského soudu v Praze (ve věcech patřících do věcné příslušnosti krajského soudu).

8.4. Jazyková verze

Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

8.5. Salvátorská klauzule

Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Provozovatel datového prostředí v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

8.6. Účinnost

Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 21. 6. 2024.